PERADABAN MASA HARUN AR RASYID PADA DINASTI ABBASIYAH

Siti Masruroh

Sari


Kajian ini mengenai peradaban Islam khususnya pada masa khalifah Harun Ar Rasyid pada masa Dinasti Abbasiyah. Harun Ar Rasyid adalah salah satu khalifah yang berada pada masa Dinasti Abbasiyah yang mampu mengembangkan Dinasti Abbasiyah pada puncak kejayaannya. Dinasti Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam yang yang berkuasa di Baghdad. Sekitar lebih dari 5 abad, Dinasti ini mengantarkan Islam pada masa kejayaannya. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana peradaban masa Harun Ar Rasyid. Harun Ar Rasyid terkenal sebagai khalifah pemuka agama, kepala pemerintahan, dan dikenal sebagai khalifah yang menyukai ilmu pengetahuan. Metode yang penulis gunakan adalah studi pustaka (library research). Metode ini memiliki tujuan untuk menemukan peradaban Islam pada masa Harun Ar Rasyid dalam buku-buku yang memiliki rujukan terkait kajian yang digunakan oleh penulis. Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan metode penelitian sejarah. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber sejarah.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Ahmad Jamil. 1996. “Seratus Muslim Terkemuka”. Cet VI. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Ahmad, Jamil. 1997. “Seratus Muslim Terkemuka”. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Amalia, Dian, Maskun, Syaiful. “Tinjauan Historis tentang Daulat Abbasiyah pada Masa Kepemimpinan Khalifah Harun al Rasyid”. Lampung: Unila.

Amin, Samsul Munir. 2009. “Sejarah Peradaban Islam”. Jakarta: Amzah.

Amir, Syed. 1978. “Api Islam”. Jakarta: Bulan Bintang.

Chamid, Nur. 2010. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Chasanah .,Dian Amalia, dkk, “Tinjauan Historis tentang Daulat Abbasiyah pada Masa Kepemimpinan Khalifah Harun AL Rasyid”. Lampung: Unila

“Ensiklopedi Islam”. 1994.

Hamka. 1994. “Sejarah Umat Islam”. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.

Hasjmy. 1993. “Sejarah Kebudayaan islam”. Jakarta: Bulan Bintang.

Hitti, Philip K. 1973. “Capital Cities of Arab Islam”. Minneapolis: University of Minesota Press.

Hitty, Philip K. “History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present”.

Lafidus, Ira. 2000. “Sejarah Sosial Umat Islam”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Madjid, Nurcholis, 2000. “Islam Doktrin dan Peradaban” (Jakarta: Paramadina).

Mahmudunnasir, Syed. 1988. “Islam Konsepsi dan Sejarahnya”. Bandung: Rosda Bandung.

Mulia, Musda. 2001. “Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal”. Jakarta: Paramadina.

Nasution, Amhar. 2017. “Perkembangan Ilmu Pengetahuan pada Periode Harun Al Rasyid dan Al Ma’mun”. Sumut: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Nasution, Syamruddin. 2019. “Sejarah Peradaban Islam”. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Lailisna, N. N. (2017). Multiculturalism Life at Education. PROSIDING, 1(2), 179-185.

Syalabi, Ahmad. 1993. “Sejarah dan Kebudayaan 3”.Jakarta: Pustaka Al Husna.

Syamruddin. 2007. “Sejarah Peradaban Islam”. Riau: “Badan Penelitian dan Pengembangan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau”.

Yatim, Badri. “Sejarah Peradaban Islam”. 2008. Jakarta: Rajawali Press.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Creative Commons License
A HIKMAH by STAIBA purwoasri Kediri is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://jurnal.staiba.ac.id/index.php/alhikmah

Indexed By :Flag Counter